Interfejsy w kulturze

Proponowana tematyka zajęć:

1,2 wstęp
3,4 Pojęcie interfejsu oraz interakcji (HCI)

Manovich Lev: Język nowych mediów. Przeł. P. Cypryański, Warszawa 2006 [rozdział 2 – Interfejs].
5,6 Design – projektowanie interfejsów jako powłoka kultury
Kerckhove de Derrick: Powłoka kultury. Warszawa 1996. (r. 12 – Masowość, szybkość i cyberkultura, 13 – Analogowe i cyfrowe symulacje umysłu, 14 – Powołoka kultury), oraz: *Idem: Umysł dotyku. Obraz, ciało, taktylność, fotografia W: Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski, z udziałem Derricka de Kerckhove. Seria: Medioznawstwo. Wydawnictwo Naukowe ExMachina 2009.
7,8 Zasady projektowania interfejsów – prawa prostoty
John Maeda: Prawa prostoty, WAIP, Warszawa 2007 (całość).
9,10 Historia interfejsów: interfejsy mechaniczne, tekstowe, graficzne, neuronalne
Piotr Celiński: Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu. Monografie FNP, Seria humanistyczna, Wrocaław 2010. (rozdział 2 – Ku interfejsom – ewolucje i remediacje technologii medialnych).
*Mindware. Technologie dialogu. Red. P. Celiński. Wyd. Warsztaty Kultury – Filia Centrum Kultury w Lublinie – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2012 (Peter Lunenfeld: Generacje: Jak komputer stał się maszyną generującą naszą kulturę?).
11,12 Interfejs a model kognitywny, percepcja i pamięć cyfrowa
Anna Maj: Mapy Google jako nowy model kognitywny. O imperium, które zbudowało mapę w skali 1:1, jego strategiach wizualizacyjnych i polityce. „Przegląd Kulturoznawczy” nr 2 (10), 2011, s. 5-30.
13,14 Interfejsy a narzędzia kreacji, pamięci i kontroli
Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski, z udziałem Derricka de Kerckhove. Seria: Medioznawstwo. Wydawnictwo Naukowe ExMachina 2009, (r. Michał Derda-Nowakowski: Interfejsy wiedzy i pamięci. Uwagi o designie; Marcin Składanek: Meta-design. Strategie, narzędzia i wspólnoty kreatywne na przykładzie Processing; Karol Piekarski: Wolność i kontrola w modelu cloud computing).
15,16 Interfejs człowiek-maszyna, cyborgizacja komunikacji
Kevin Warwick: Cyborg morals, cyborg values, cyborg ethics. “Ethics and Information Technology” 5/2003, p. 131-137. http://gunkelweb.com/coms647/articles/warwick_cyborg_ethics.pdf
*Anna Maj: Paratekstualność, cyborgizacja komunikacji i telefonia mobilna. Konteksty antropologii mediów. W: Parateksty kina i nowych mediów. O dawnych i współczesnych sposobach doświadczania audiowizualności. Red. A. Gwóźdź. Universitas, Kraków 2010, s. 533-552.
17,18 Dostępność i użyteczność w projektowaniu interfejsów
“Kultura Współczesna” nr 3, 2013 (Anna Maj: Transgresje zmysłów w epoce augmentacji technologicznej. Design for all i assistive technologies. s. 131-140, Michał Derda-Nowakowski: Dostarczyciele kontekstu. Cyborgiczne aspekty komunikacji kulturowej, s. 118-130).
19,20 Ubicomp, bioart, intymność interfejsu, mindware
Mindware. Technologie dialogu. Red. P. Celiński. Wyd. Warsztaty Kultury – Filia Centrum Kultury w Lublinie – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2012 (Maciej Oźóg: Perspektywy dialogu nauki i sztuki w pracach Art Oriente Objet i Paula Vanouse’a; Anna Maj: Mindware: technologie umysłu i umysł technologiczny w perspektywie antropologii mediów i badań nad komunikacją; Michał Derda-Nowakowski: Społeczne i intymne interfejsy cyberkultury).

21-30 (10h) wykład i warsztaty Storm the Studio 2015 – prowadzenie dr Daniel Riha (Uniwersytet Karola w Pradze)
*spotkania odbędą się w wyznaczonym terminie pod koniec semestru – w blokach kilkugodzinnych, w ciągu 1 tygodnia (pradopodobnie koniec maja-początek czerwca), w CINIBA, zajęcia prowadzone będą w języku angielskim:
21, 22 Lecture: History of Machinima Production, Current Evolution of Machinima Scene. Ludic and Filmic Machinima, Software Tools and their Support of Creativity, Machinima Application as Creative Software.
Workshop: 4 sessions

Workshop focus has been set on production of basic Machinima movie in software Moviestorm.
23,24 Introduction to Moviestorm software application.
25,26 Storyboarding and Project set-up.
27,28 Authoring movie space, actors and actions.
29,30 Authoring composition, Export, Finalization.

Bibliografia do wykładu i warsztatów Storm the Studio:

Lowood, H., High-Performance Play: The Making of Machinima. http://www.stanford.edu/~lowood/Texts/highperformanceplay_finaldraft.pdf accessed 10 August 2010.

Marino, P., 3-D Game-based Filmmaking: The Art of Machinima. Paraglyph Press, 2004.

Mitchell, G. and A. Clarke, ‘Videogame Art: Remixing, Reworking and other Interventions’, in Level Up: Digra Conference Proceedings. 338-349, University of Utrecht, Utrecht, The Netherlands, 2003.

Riha, D. ‘Machinimation Tools and their Impact on Creativity’, in New Media and the Politics of Online Communities. A. Mousoutzanis and D. Riha (ed), 127-136, Inter-Disciplinary Press, Oxford: UK, 2010.

Reklamy
Możliwość komentowania jest wyłączona.