Antropologia mediów 2015

I MU Komunikacja kulturowa

Zajęcia podzielone są na bloki tematyczne, których zakres (i czas realizacji) ustala prowadzący:

  • Kultura wzrokocentryczna, jej powstanie i konteksty instytucjonalne oraz techniczne
  • Historia antropologii obrazu i socjologii wizualnej w kontekście wynalazków wizualnych
  • Charakterystyka różnych epok medialnych i obrazów
  • Metodologia badań wizualnych
  • Etyka w badaniach wizualnych

laboratoria
1
Andrzej Fidyk: Kiniarze z Kalkuty (projekcja i analiza)
2,3
Berger John: Po cóż patrzeć na zwierzęta? W: Idem: O patrzeniu. Przeł. S. Sikora. Warszawa 1999.
Graczyk Arkadiusz: Ideologia, mit, fotografia. Casus ‘National Geographic Magazine’. W: Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Red. K. Olechnicki. Wyd. UMK, Toruń 2003.
4,5
Anna Maj: Media w podróży (fragm. r. 3: Podróż jako gatunek medialny: Podróż medialna)
6,7
Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Red. K. Olechnicki, Wyd. UMK, Toruń 2003. (analiza wybranych fragmentów – prezentacje)
8,9
Gillian Rose: Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. PWN, Warszawa 2010. (r. 9 – Badania widowni)
10,11
Gillian Rose: Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. PWN, Warszawa 2010. (r. 10 – Podejście antropologiczne)
12,13
Kuligowski Waldemar: Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce. Universitas, Krakow 2007. (r. 4 – Badania w cyberterenie)
Jean Burgess, Joshua Green: You Tube. Wideo online a kultura uczestnictwa. PWN, Wawszawa 2011. (r. 2 – You Tube a media głównego nurtu, oraz: H. Jenkins: Co działo się przed YouTube).
14,15
prezentacje projektów i zaliczenia

wykłady

1,2 Wzrokocentryzm: cz.1 historia patrzenia i fotografii – kolonializm i jego instytucje
3,4 Wzrokocentryzm: cz.2. historia antropologii obrazu
5,6 Wzrokocentryzm i antropologia obrazu – cz. 3. historia socjologii wizualnej
7,8 Media w podróży – narracje: tv & blogi
9,10 Media w podróży – narzędzia: GPS & media mobilne
11,12 Badania wizualne – wybrane problemy (Pink, Kuligowski, Winkin, etc.)
13,14 Etyka i badania wizualne
15 zaliczenia

dyskusja / debata sprawdzająca
projekt
prezentacja ustna lub pisemna lub multimedialna

Lektury:
Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów. Red. M. Frąckowiak, K. Olechnicki, współpraca M. Krajewski, Wyd. Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2011.
Belting Hans: Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Przeł. M. Bryl. Universitas, Kraków 2007.
Berger John: Po cóż patrzeć na zwierzęta? W: Idem: O patrzeniu. Przeł. S. Sikora. Warszawa 1999.
Burgess Jean, Green Joshua: You Tube. Wideo online a kultura uczestnictwa. PWN, Wawszawa 2011.
Cichocki Piotr: Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa. WUW, Warszawa 2012.
Ewing William A.: Ciało. Antologia fotografii ludzkiego ciała. Przeł. W. Nowakowski, Wyd. Prima, Warszawa 1998.
Graczyk Arkadiusz: Ideologia, mit, fotografia. Casus ‘National Geographic Magazine’. W: Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Red. K. Olechnicki. Wyd. UMK, Toruń 2003.
Kuligowski Waldemar: Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce. Universitas, Krakow 2007.
Maj Anna: Media w podróży. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2008.
Niewidzialna mapa Wrocławia. Die unsichtbare Stadtkarte Breslaus. The Invisible Map of Wrocław. Maciej Bączyk, Karol Krukowski i in. Ośrodek Postaw Twórczych, Wrocław 2006.
Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Red. K. Olechnicki, Wyd. UMK, Toruń 2003.
Olechnicki Krzysztof: Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych. Warszawa 2003.
Olechnicki Krzysztof: Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa 2009.
Rose Gillian: Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. PWN, Warszawa 2010.
Sztompka Piotr: Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. PWN, Warszawa 2005.
Urry John: Spojrzenie turysty. Przeł. A. Szulżycka. PWN, Warszawa 2007.
Winkin Ives: Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych. Przeł. A. Karpowicz. WUW, Warszawa 2007.
Wright Terence: Narracja telewizyjna a film etnograficzny. Przeł. A. Moszyńska, [w:] „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1995, nr 1 (228), s. 46-49. [lub nowe wydanie: Wright Terence: Narracja telewizyjna a film etnograficzny, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Red. Maryla Hopfinger. Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005].
Wright Terence: Teorie realizmu i konwencji, „Konteksty” nr 3-4/1997, s. 24-32.

Reklamy
Możliwość komentowania jest wyłączona.